Úvodní strana » Novinky » NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE V PLNÉM ROZSAHU

NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE V PLNÉM ROZSAHU

Úvodní strana » Novinky » NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE V PLNÉM ROZSAHU

NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE V PLNÉM ROZSAHU

Vážení rodiče,

od pondělí 24. 5. se opět vracíme k prezenční výuce ve všech oborech. Do 10 žáků bez testu, nad 10 žáků s testem. Škola testy neposkytuje ani nehradí.
V budově ZUŠ nadále zůstává v platnosti povinná ochrana dýchacích cest, tj. zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Protože u většiny skupin nejsme schopni předem odhadnout, kolik dětí se ve výuce sejde, zda do 10 nebo nad 10 osob, prosíme (pokud Vám vyučující pedagog nepotvrdí, že ve skupině Vašeho dítěte nebude více, jak 10 dětí), aby děti měli vždy u sebe platný doklad o absolvování testu – ideálně čestné prohlášení – viz bod b) níže v mimořádném opatření MZČR, které si, prosím, přečtěte. Zkrátka stačí čestné prohlášení, že Vaše dítě absolvovalo v každé pondělí ve škole antigenní test s negativním výsledkem :-).

Děkuji rodičům, dětem i pedagogům za spolupráci, pochopení i součinnost a přeji úspěšné zvládnutí finální části letošního (nepříliš pěkného) školního roku s nadějí, že už snad bude jenom lépe…

S přátelským pozdravem,

MgA. František Fiala, ředitel školy

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021:

V základních uměleckých školách je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,  je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:

žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

a) prokáže, že
– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
– absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem – LZE ZDARMA NA TESTOVACÍCH MÍSTECH, nebo
– má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
– prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.