Úvodní strana » O studiu » individuální plán samostudia HN

individuální plán samostudia HN

Úvodní strana » O studiu » individuální plán samostudia HN

PHV

PHV
Žák přichází na konzultaci po doporučení od vyučujícího hlavního oboru. Projdeme vnímání tempa, rytmus, zápis not, vnímání průběhu melodie, porovnávání se zápisem v notách, hudební abecedu.

1. ročník

Zkouška z hudební nauky – 1. ročník

Žák přichází na konzultace a zkoušky, přináší si projitý a vypracovaný materiál. (Nemusí se držet sešitu, se kterým pracuji, pokud si učivo dohledá v jiném vhodném materiálu.)

Doporučený pracovní sešit (na který odkazuji): KLEIN, Eva: Hudební nauka, pracovní sešit A. G + W spol. s.r.o., 2013, Cheb.

Učebnice, kterou využíváme ve výuce: LISÁ, Dagmar: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty. AU.VI.EX., 1992, Praha.

 

 1. konzultace 3. 11. 2023 v 16:30 – 17:30 hod. ZŠ Pohankova třída 1. A.

definuje zvuk a tón

zná vlastnosti tónu

ovládá notaci v rozsahu c1 -h2           s.5, 9

nakreslí houslový klíč             s.1

zná notovou osnovu              s.1

odliší notu celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou    s.3, 29

vypočítá notu půlovou s tečkou        s.20

 

 1. konzultace 5.1.2024 v 16:30 – 17:30 hod. ZŠ Pohankova třída 1. A.

 

rozliší dynamiku p, f, mf       s. 33

ovládá rytmické hodnoty ve 2/4, ¾, 4/4 taktu            s.4, 14,

zná pomlky s.25

ví, co je repetice, staccato, legato    s.20

 

Zkouška 15.1. 2024 16:00 hod. ZŠ Pohankova třída 1. A.

 

 

 1. konzultace

pozná půltón a celý tón

rozpozná posuvky                   s.12,16, 18

definuje stupnici      s.21

ovládá půltóny v durové stupnici

 

 1. konzultace

zná durové stupnice do 3 křížků s.30

vytvoří tónický kvintakord ve stupnici s.31

 

Zkouška

 

2. ročník

Zkouška z hudební nauky – 2. ročník

Žák přichází na konzultace a zkoušky, přináší si projitý a vypracovaný materiál. (Nemusí se držet sešitu, se kterým pracuji, pokud si učivo dohledá v jiném vhodném materiálu.)

Doporučený pracovní sešit (na který odkazuji): KLEIN, Eva: Hudební nauka, pracovní sešit B. G + W spol. s.r.o., 2013, Cheb.

Učebnice, kterou využíváme ve výuce: LISÁ, Dagmar: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty. AU.VI.EX., 1992, Praha.

 

 

 1. Konzultace 3. 11. 2023 v 16:30 – 17:30 hod. ZŠ Pohankova třída 1. A.

ovládá notaci g – c3                s.3,4

používá správné posuvky     s.7,8

pozná a umí vypočítat všechny rytmické hodnoty i s pomlkami v rámci 2/4, ¾, 4/4 taktu       s.6,9

rozpozná a umí provést předtaktí, triolu, synkopu, tečkovaný rytmus

sluchově rozezná vysoký a nízký tón

 

 1. konzultace 5. 1. 2023 v 16:30 – 17:30 hod. ZŠ Pohankova třída 1. A.

pozná půltón a celý tón, zná pravidlo půltónů v durové stupnici        s. 29,30

ví, co je předznamenání a zná pořadí křížků a béček                s.19

zná durové stupnice do 4 křížků a 2 bé          s.16 – 21

 

Zkouška 15.1. 2024 16:00 hod. ZŠ Pohankova třída 1. A.

 

 

 1. konzultace

ovládá rytmické hodnoty v 3/8, 6/8, 9/8 taktu           s.23

vytvoří durový kvintakord a umí napsat obraty          s.26, 31

 

 1. konzultace

rozliší legato a ligaturu

rozlišuje dynamická označení pp, p, mf, f, ff

setkává se s italským názvoslovím pojmy ritardando, accelerando, a tempo

má představu o tempových označeních: moderato, presto, vivo, adagio, allegro, andante, lento

 

Zkouška

Zkouška z hudební nauky – 3. ročník

Příprava z Pracovního sešitu Martin Vozar: Hudební nauka pro 3. ročník (2011)

První pololetí

Znalost notace v G klíči v rozsahu g – c3 s posuvkami, notace v F klíči v rozsahu C – c1 s posuvkami

Dynamická znaménka a hudební pojmy – pp, p, mp, mf, f, ff; D. C. al Fine; crescendo, decrescendo; vysvětlit rozdíl legato x staccato a znát označení

Takt tříosminový – označení, vysvětlení, praktický příklad v rytmickém cvičení

Takty jednoduché a složené – vysvětlit, jak vznikají a uvést příklady; akcent – označení

Vytleskat (a nahlas počítat) rytmické cvičení s využitím noty šestnáctinové (str. 11 dole)

Opakování – co je stupnice a z čeho se skládá, co je půltón, pravidlo stupnice durové, základní durová stupnice (přirozené půltóny) a její kvintakord, funkce posuvek (#, b, odrážka), co je předznamenání, vyjmenovat pořadí # i b, znát princip odvozování stupnic s #, s b

Stupnice durové do 4 # - určit počet # a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat not stupnici i kvintakord

Obraty kvintakordu – jejich názvy, označení; praktický příklad na stupnici C dur, G dur

Tempová označení – co je tempo; adagio, moderato, allegretto, allegretto moderato, allegro; accelerando, ritardando; a tempo

Strunné nástroje smyčcové (kromě houslí není u dalších nástrojů potřeba znát názvy jednotlivých strun)

Intervaly – co je interval, dělení základních intervalů, vyjmenovat intervaly v řadě (prima – oktáva), vyjmenovat zvlášť čisté a zvlášť velké intervaly, umět vysvětlit označení zkratkou (např. č. 4 = čistá kvarta = vzdálenost od 1. tónu ke 4. tónu; v. 6 = velká sexta = vzdálenost od 1. tónu k 6. tónu)

Dechové nástroje žesťové

Stupnice mollové – druhy a jejich pravidla, základní mollová stupnice – vyjmenovat a zapsat do not stupnici harmonickou (nahoru) a melodickou (nahoru i dolů)

Stupnice mollové do 4 # - určit počet # a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat do not stupnici harmonickou a kvintakord a stupnici melodickou nahoru i dolů

Dechové nástroje dřevěné

Doplňování rytmicky neúplných cvičení ve čtvrťových taktech a následné počítání a vytleskávání

Bedřich Smetana a Antonín Dvořák – charakteristika období, ve kterém žili a tvořili (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech - uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj. (str. 82)

 

Druhé pololetí

Opakování stupnic mollových (dle 1. pololetí, viz výše)

Opakování základních intervalů (dle 1. pololetí, viz výše) a jejich tvoření od základního tónu g1, d1

Přednesová označení – cantabile, dolce, espressivo, scherzando

Triola – jak vzniká, jak se označuje a počítá

Kytara, harfa – strunné nástroje drnkací, klavír – strunný nástroj klávesový

Stupnice durové do 4 b -  určit počet b a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat do not stupnici i kvintakord

Co je transpozice – možnosti využití; krátký praktický příklad v jednodušších tóninách

Synkopa – jak vzniká; umět zapsat, spočítat a vytleskat

Takt dvoupůlový – označení, vysvětlení, praktický příklad v rytmickém cvičení

Bicí nástroje

Stupnice mollové do 4 b – určit počet b a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat do not stupnici harmonickou a kvintakord a stupnici melodickou nahoru i dolů

Orchestr a dirigent (str. 70)

Komorní soubory (str. 72)

Stupnice stejnojmenné a paralelní – vysvětlení a uvedení příkladu

Opakování durových a mollových stupnic do 4 # a 4 b a jejich kvintakordů (u mollových stupnic navíc zopakovat pravidla stupnice harmonické a melodické)

Leoš Janáček a Bohuslav Martinů – charakteristika období, ve kterém žili a tvořili (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech - uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj. (str. 83)

                                                                 Zkouška z hudební nauky – 4. ročník                                                           

Příprava z Pracovního sešitu Martin Vozar: Hudební nauka pro 4. ročník (2012)

První pololetí

Tóny základní a odvozené; dvojitý #, dvojité b

Opakování stupnic durových do 4 # - určit počet # a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat do not stupnici i kvintakord

Stupnice durové od 5 # do 7 # - určit počet # a vyjmenovat je ve správném pořadí

Opakování obratů kvintakordu – jejich názvy, označení; praktické příklady na stupnicích dur do 4 #

Stupnice. Tónina. Instrumentální hudba. Tempová označení (str. 12); metronom

Antonio Vivaldi – charakteristika období, ve kterém žil a tvořil (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech – uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj.

Hudební nástroje (str. 14, 1. odstavec) + dále o svém vlastním nástroji = název, skupina, části, rozsah, tvoření tónu atd.; zpěváci – tvoření tónu, pěvecké hlasy, druhy pěveckých sborů (str. 50, 51)

Johann Sebastian Bach - charakteristika období, ve kterém žil a tvořil (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech – uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj.

Enharmonické tóny. Enharmonická záměna

Opakování stupnic durových do 4 b - určit počet # a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat do not stupnici i kvintakord

Stupnice durové od 5 b do 7 b – určit počet b a vyjmenovat je ve správném pořadí

Rytmické cvičení – takt tříosminový (str. 25 dole); triola (str. 29 dole) – vytleskat a nahlas počítat

Obraty durového kvintakordu - praktické příklady na stupnicích dur do 4 b

Opakování – legato x staccato; tenuto, portamento; akcent. Hudební pojmy (str. 30)

Nicolò Paganini - charakteristika období, ve kterém žil a tvořil (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech – uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj.

Melodické ozdoby

Komorní soubory. Symfonický orchestr. Partitura, part

Wolfgang Amadeus Mozart - charakteristika období, ve kterém žil a tvořil (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech – uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj.

Druhé pololetí

Základní intervaly (opakování ze 3. ročníku) a jejich tvoření od tónu g1, d1; f1, b1

Stupnice mollové do 4 # - určit počet # a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat do not stupnici harmonickou a kvintakord a stupnici melodickou nahoru i dolů

Stupnice mollové od 5 # do 7 # - určit počet # a vyjmenovat je ve správném pořadí

Obraty mollového kvintakordu – praktické příklady na stupnicích mollových do 4 #

Přednesová označení (str. 49)

Píseň lidová, zlidovělá, umělá

Ludwig van Beethoven - charakteristika období, ve kterém žil a tvořil (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech – uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj.

Motiv. Téma

Tvoření malých intervalů (str. 58)

Stupnice mollové do 4 b - určit počet b a vyjmenovat je ve správném pořadí, vyjmenovat a zapsat do not stupnici harmonickou a kvintakord a stupnici melodickou nahoru i dolů

Stupnice mollové od 5 b do 7 b - určit počet b a vyjmenovat je ve správném pořadí

Obraty mollového kvintakordu – praktické příklady na stupnicích mollových do 4 b

Stupnice stejnojmenné a paralelní – vysvětlení a uvedení příkladu

Dominantní septimový akord (D7) – praktické příklad ze stupnice C dur, G dur, D dur

Národní divadlo v Praze

Opera, opereta, balet, muzikál – stručná charakteristika

Petr Iljič Čajkovskij - charakteristika období, ve kterém žil a tvořil (není nutné znát přesně datum narození a úmrtí) a nejznámější díla; vlastní poslech – uvést název alespoň jedné skladby a zdroj, např. YouTube aj.

Rytmická cvičení (str. 79 – pozor na označení taktů) – vytleskat a nahlas počítat      

 Zkouška z hudební nauky – 5. ročník    

Učebnice: Martin Vozar – Pracovní sešit HN pro 5. ročník

 1. Konzultace 6.11.2023

Komorní hudba

Počátky hudby

Baroko – Vivaldi, Händel, J. S. Bach – život a dílo

 

 1. Konzultace 15.1.2024

 

             Významní dirigenti, Orchestr

Klasicismus, Symfonie, Rondo

Haydn, Mozart, Beethoven

ZKOUŠKA za I. pololetí: 22.ledna 2024

 

 1. Konzultace 18.3.2024

 

Značky a zkratky v notách

Romantismus a jeho skladatelé

Čajkovskij, Schubert, Schumann, Chopin, Wagner, Smetana, Dvořák

 

 1. Konzultace 10.6.2024

Impresionismus

Debussy

Hudba 20. století

Stravinskij, Janáček, Martinů

ZKOUŠKA za II. pololetí: 17.6.2024

Zkoušení bude probíhat v určený den / v pondělí / v čase mezi 16.50 - 17.35 hod. v učebně č. 3.

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

individuální plán samostudia HN

 

Domů
Galerie