Úvodní strana » O studiu » Zápůjčky hudebních nástrojů

Zápůjčky hudebních nástrojů

Úvodní strana » O studiu » Zápůjčky hudebních nástrojů

Směrnice podmínek půjčování hudebních nástrojů

  1. Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má právo vypůjčit si od školy hudební nástroj, který přímo souvisí se studovaným oborem či předmětem.
  2. Zapůjčení nástroje je na dobu neurčitou.
  3. Před vlastním vypůjčením nástroje sepíše vyučující výpůjční smlouvu, kterou podepíše zákonný zástupce žáka. Nástroj musí mít průkazné označení a čitelně uvedené inventární číslo.
  4. Žák základní umělecké školy resp. jeho zákonný zástupce má povinnost zapůjčený materiál neprodleně vrátit, pokud žák přestane být žákem školy, přestane zapůjčený materiál ke studiu potřebovat nebo je prokazatelným způsobem školou vyzván, aby jej vrátil.
  5. Platba výpůjčného se provádí pololetně a řídí se obdobným režimem, jako platby školného. Jednotlivé částky měsíčního, respektive pololetního výpůjčného jsou uvedené v příloze k této směrnici a na webových stránkách ZUŠ.
  6. Není-li půjčovné uhrazeno nejpozději do termínu splatnosti školného, může to být důvodem k odebrání zapůjčeného inventáře.
  7. Částka zaplacená za zapůjčení se nevrací.
  8. Drobné opravy a větší zaviněné škody vzniklé na zapůjčeném inventáři školy (včetně ztráty nebo úplné destrukce) hradí žák, který má předmět vypůjčen, v plném rozsahu.
  9. Opravy a rekonstrukce, které vznikly celkovým opotřebením materiálu, hradí škola.
  10. Zaměstnanci školy, kteří mají vypůjčen školní inventář, jsou od úplaty osvobozeni.

Výše úplaty za pronájem hudebního nástroje

platná od 1. 9. 2021

Pořizovací cena nástroje

měsíčně

do 10.000 Kč včetně

50 Kč

do 20.000 Kč včetně

100 Kč

do 40.000 Kč včetně

150 Kč

do 50.000 Kč včetně

200 Kč

nad 50.000 Kč

250 Kč

 

 V Brně, dne 14. 6. 2021 MgA. František Fiala

Domů
Galerie